Strach je přirozenou reakcí na potenciální nebezpečí. Jelikož v našem podvědomí máme uloženy nezpracované emoce, naše mysl si toto potenciální nebezpečí spojuje se zvláštními symboly.

Obrázek, na který se podíváme v tomto článku, je výborným podkladem pro psychoanalýzu a rozbor našeho nejhlubšího podvědomého strachu.

Centrálním a zároveň podprahovým tématem tohoto obrázku je lebka, která je symbolem strachu. Samotný obrázek na nás proto působí dojmem, že všechny postavy, zvířata, rostliny či objekty, které jsou na něm zobrazeny, si spojujeme se strachem.

Úkolem lebky je tedy vzbuzovat strach v naší mysli. A první objekt, na kterém spočine naše pozornost, prozrazuje mnoho o našem podvědomém strachu, protože právě tento objekt se nám v našem podvědomí spojuje se strachem.

Tento psychoanalytický test je jednoduchý, rychlý a jeho výpovědní hodnota je ohromující. Stačí si jen přečíst o tom objektu, který na tomto obrázku zaujme naši pozornost jako první.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Podívejte se:

A nesnažte se obrázek příliš analyzovat!

Co jste viděli jako první?

1. Holčička

Podle toho, co uvidíme na tomto obrázku jako první, umíme určit, co je naším největším podvědomým strachem

Pokud holčička byla prvním objektem, na kterém spočinul váš pohled, to znamená, že váš strach pramení z potlačených emocí z vašeho dětství.

Existuje nespočet situací a okolností, které mohou zanechat stopu na mysli dítěte. Pokud vjemy z těchto situací či okolností nejsou správně zpracovány, později v dospělosti mohou vyplout na povrch v podobě různých typů strachu, závislostí, hluboce zakořeněných způsobů myšlení či nezdravých tužeb.

Pro optimální vývin emocionální stránky naší osobnosti je určující, jaký vztah máme s naší mámou.

Pokud dítě muselo strávit nepřiměřeně mnoho času v odloučení od své mámy, případně pokud mu máma v období raného dětství projevovala jen málo lásky či dokonce žádnou, je pravděpodobné, že v dospělosti bude podvědomě přenášet svůj strach na všechno kolem něj skrze projekci.

V takovém případě může dojít k tomu, že se u něj vyvine podvědomý strach, který ho bude doprovázet později v dospělosti a bude se projevovat během rozhodování či přejímání odpovědnosti.

K traumatickému zážitku může dojít v pozdějších etapách dětství, ale může se objevit i dříve, například v období batolete či dokonce v perinatálním období během těhotenství či porodu.

2. Motýl

Podle toho, co uvidíme na tomto obrázku jako první, umíme určit, co je naším největším podvědomým strachem

Motýl patří mezi ty symboly, které se obvykle spojují s kladným významem. Na tento symbol se však váže i hlubší podvědomý význam, který pochází z temnějšího místa.

Podle psychologické interpretace snů je motýl symbolem příležitostí a nových začátků.

Pestrobarevný motýl s jasnými odstíny je znakem velké naděje či nové významné události v životě člověka, naproti tomu bezbarvý motýl je symbolem promarněné příležitosti, kterou nám život nabízel.

Motýl jako symbol má i duchovní význam – plní funkci převaděče mezi světem živých a světem mrtvých. Motýl tedy provází duši zemřelého na druhou stranu.

Pokud váš pohled spočinul na motýlovi, to znamená, že všechno, čeho se bojíte, má základ ve vašem podvědomém strachu ze smrti.

Může to také znamenat, že se obáváte toho, že nežijete doopravdy, naplno a že promrháváte životní příležitosti. Navíc tento symbol prozrazuje, že možná v sobě potlačujete pocity smutku ze ztráty vašich blízkých, kteří zde již nejsou s vámi.

Pokračování na další straně…

xx_xx

3. Jahoda

Podle toho, co uvidíme na tomto obrázku jako první, umíme určit, co je naším největším podvědomým strachem

Jahoda, která je umístěna přesně ve středu obrázku a je zobrazena ve velikosti mnohem větší, než je skutečná velikost jahod, představuje symbol srdce.

Jahoda byla odnepaměti symbolem lásky. Místo jahody by byl možná vhodnější nějaký jiný objekt, který by přesně symbolizoval bolest a útrapy, které pramení z lásky.

Jedna legenda nám dokonce vypráví příběh o bohyni Venuši, která oplakává smrt své lásky Adonise. Venušin pláč neustával a z každé její slzy, která dopadla na zem, vyrostly jahody.

Pokud vaši pozornost zaujala jahoda, to, co hledáte, je jen ve vašem srdci. Váš největší strach pramení z vašeho podvědomého odporu vůči lásce.

Původ tohoto strachu a emocionálního odporu vůči něčemu tak nádhernému, jako je láska, má často základ v dětství, kdy jsme pravděpodobně byli svědky toho, jak si naši rodiče vzájemně projevovali city.

Tento náš strach a odpor vůči lásce však mohou mít původ i v necitlivém rozchodu a rozpadu některého z našich prvních vztahů.

Přehnaná velikost jahody na obrázku symbolizuje, jak hodně lásky se ukrývá v našem srdci a jak hodně lásky můžeme dát druhým.

To znamená, že v našem srdci je hodně lásky, kterou v sobě potlačujeme a kterou se bojíme projevit, protože se domníváme, že by nás za to stihl nějaký trest.

4. Pavouk

Podle toho, co uvidíme na tomto obrázku jako první, umíme určit, co je naším největším podvědomým strachem

Pavouk, ať už skutečný, nebo jako symbol na obrázku, se u drtivé většiny lidí podvědomě spojuje se strachem. Tento strach nebo opatrnost máme v sobě zakořeněné díky evolučnímu vývoji.

Slouží jako mechanismus, který zabezpečuje přežití, protože nám umožňují si velmi jasně uvědomovat malá nebezpečí, která by se mohla nacházet v našem bezprostředním okolí.

Pavouk je tedy symbolem našeho hlubšího podvědomého strachu, který pramení z pocitu, že naše bezprostřední okolí není bezpečné.

Pokud první, co jsme na tomto obrázku viděli, byl pavouk, to znamená, že náš podvědomý strach vychází z naší neschopnosti se uvolnit a cítit se naprosto bezpečně tam, kde se právě nacházíme.

To znamená, že příliš úzkostlivě zkoumáme všechny možné detaily a urputně se snažíme najít něco, co se nám nezdá být v pořádku, nebo něco, co je podle nás nebezpečné, ačkoli se můžeme nacházet na tom nejbezpečnějším místě.

Toto neustálé a nutkavé zabývání se možným nebezpečím nám brání se uvolnit a naplno prožít nádherné a šťastné chvíle. Bude pro nás zřejmě příznačné, že i ten nejjednodušší plán budeme rozebírat a analyzovat až do nesmyslných detailů.

A je docela možné, že nás zvyknou potrápit záchvaty úzkosti a paniky.

Tento typ podvědomého strachu, kdy se necítíme být v bezpečí, má často svůj původ v nadměrné činnosti amygdaly v kombinaci s bázlivostí.

Příčinou zde může být, že nás vychovávali lidé, kteří se sami všeho příliš obávali, případně jsme si tento způsob myšlení a nazírání na svět později vypěstovali my sami.

5. Stromy

Podle toho, co uvidíme na tomto obrázku jako první, umíme určit, co je naším největším podvědomým strachem

Strom je z pohledu psychologie významným symbolem. Jeden z nejlepších testů v rámci psychoanalýzy odhaduje duševní stav a zdraví osoby na základě polohy stromů, které tato testovaná osoba nakreslí na papír.

Strom symbolizuje naše kořeny a v tomto případě poukazuje na hlubší význam a souvislosti. Dva stromy, jejichž koruny jsou srostlé dohromady, s největší pravděpodobností odhalují konflikt v našem nitru, který se nám ještě nepodařilo vyřešit.

Jedná se o rozpolcenost a protichůdnost emocí, které se nám zatím nepodařilo sladit a spojit.

Pokud první věc, které jsme si na obrázku všimli, byly tyto dva stromy, to znamená, že náš největší strach vychází z představy, že bychom si měli přiznat tuto vnitřní a podvědomou emocionální rozpolcenost.

Bojíme se přijmout nějakou část naší osobnosti, kterou jsme vytěsnili a odmítli. Svou identitu jsme si vybudovali kolem tohoto stínového JA a odmítáme se k němu přihlásit a přijmout ho za své.

Každý z nás si je sám nejlépe vědom svých největších pochybností a nejistot. Když na ně ale poukáže někdo jiný, obvykle se na ně začneme dívat trochu jinak.

Právě z tohoto důvodu by bylo velmi prospěšné konzultovat tento náš podvědomý strach s někým, kdo se na naši osobnost dívá z pohledu vnějšího pozorovatele.

Důležité také je, aby tento vnější pozorovatel nebyl zatížen žádnými osobními postoji a preferencemi.

Tak budeme mít největší jistotu, že nás bude vnímat co nejobjektivněji. Poznávání našeho stínového JA může být velmi účinnou procedurou ke sjednocení a uzdravení naší osobnosti.

Pokračování na další straně…

xx_xx

6. Plyšové hračky

Podle toho, co uvidíme na tomto obrázku jako první, umíme určit, co je naším největším podvědomým strachem

Jedním z nejčastějších způsobů, jak všechny děti vyjadřují touhu po bezpečí, je objetí svého plyšového medvídka nebo zajíčka. Každé dítě nachází v jeho objetí útočiště, porozumění, bezpečí či dokonce lásku.

Plyšový medvídek je tedy symbolem přítele, u kterého vždy najdeme bezpodmínečné pochopení. Je symbolem bezpečného místa, na kterém vždy najdeme vlídnost a laskavost.

Pokaždé, když se objeví něco, co vzbuzuje strach, první, co udělá každé dítě je, že pevně obejme svého plyšového medvídka. Je to přirozená reakce každého dítěte.

Na našem obrázku jsou však plyšové hračky k sobě otočeny zády, a navíc jsou mírně ohnuté. Pokud jsme si jako první všimli právě těchto plyšáků, prozrazuje to o nás zajímavou pravdu – obáváme se našich samotných obav.

Tento náš zvláštní strach má svůj původ v nějakém traumatu, který se nám uložil do podvědomí. Toto trauma jsme pravděpodobně utrpěli ještě jako děti.

Mohlo se jednat o nějakou událost, situaci či okolnost, která v nás vyvolala strach, ale neměli jsme u sebe nikoho, kdo by nás ujistil, že se nic neděje a že je vše v pořádku.

Tuto zkušenost jsme potlačili hluboko do naší podvědomé mysli. V důsledku toho se snažíme vyhýbat pocitu strachu za každou cenu, protože by nám připomněl tuto zapomenutou situaci, kdy jsme byli bezmocní a sami.

Tento symbol také naznačuje, že se pravděpodobně obáváme zůstat sami, ale také to, že se bojíme důvěřovat druhým.

Zdroj: lifecoachcode.com